Urban Spatial Structure of Jilin Province and Scope of Local Central City Hinterland
Jiang Lili, Yuan Jiadong, Di Yushuang, Liu Yongqi
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2020, (8): 1319 -1327 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2020.08.011