Growing-season Trends Determined from SPOT NDVI in Changbai Mountains,China,1999-2008
LI Ming, WU Zheng-fang, DU Hai-bo, ZONG Sheng-wei, MENG Xiang-jun, ZHANG Lian-zhi
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2011, (10): 1242 -1248 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2011.010.1242