Prospects of Urban Agglomeration in the Changjiang (Yangtze) River Delta
GU Chao-Lin, ZHANG Min, ZHANG Cheng, ZHANG Xiao-Ming, WANG Chun, CHEN Lu
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2007, (1): 1 -8 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2007.01.1