Mechanical Analysis of a Single Saltating Particle in Air Flow
YANG Bao, ZOU Xue-yong, WANG Zhou-long, DONG Guang-rong, LIU Yu-zhang
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 1999, (5): 475 -478 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.1999.05.475