The Water Cycles Between Land Surface and Atmosphere in Northern Part of Tibetan Plateau
YANG Mei-xue, YAO Tan-dong, HE Yuan-qing, ZHANG Xiao-jun, MA Yao-ming
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2002, (1): 29 -33 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2002.01.29