Study on Geophysical Survy Mothods Used in Soil Improvement
GUO Xiu-jun, ZHANG Guang-xin, TAN Xiao-ping
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 1999, (5): 470 -474 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.1999.05.470