Hakka Culture Tourism Development based on Tourist Satisfaction
Wan-yuan YU, Ya-fen FENG, Jin-mei LIANG
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2013, (7): 824 -830 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2013.07.824