Tourist Perception Measurement Model and Empirical Analysis in Water Tourism Destinations
Lei DING, Xiao-gen WU, La-chun WANG, Jin-he ZHANG
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2014, (12): 1453 -1461 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2014.012.1453