Vegetation Change and Its Response to Climate Change in Grassland Region of China
Xiang-jin SHEN, Dao-wei ZHOU, Fei LI, Hai-yan ZHANG
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2015, (5): 622 -629 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2015.05.622