The Spatial Differentiation Pattern and Formation Mechanism of Housing Conditions in Guangzhou City, China
Yang Wang, Lixia Jin, Hong’ou Zhang, Qitao Wu, Kangmin Wu
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2017, (6): 868 -875 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2017.06.008