Spatial Distribution and Its Influencing Factors of Level-A Scenic Spots in Northeast China
Hongqiao Wang, Jiadong Yuan, Xiangjun Meng
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2017, (6): 895 -903 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2017.06.011