Fuzzy Comprehensive Evaluation of the Human Settlement Environment of the Prehistoric Settlement Sites in the Zhengzhou-Luoyang Area
Shuoben Bi, Dequan Ling, Han Ji, Xiang Shen, Jun Wang
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2017, (6): 904 -911 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2017.06.012