Element Geochemistry Characteristic of the Red Soil Weathering Profiles in the Karst Basin
Xiaojuan Zhang, Hongbing Ji, Xiaojing Feng, Yuehua Wen, Tao Zhang, Kai Xiong
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2017, (6): 944 -951 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2017.06.017