Effects of Land Use Change on Air Temperature of Heilongjiang Province in 1960-2010
Lijuan Zhang, Yang Yu, Lianling Su, Tiantian Hao, Hong Zheng
SCIENTIA GEOGRAPHICA SINICA . 2017, (6): 952 -959 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2017.06.018