BP神经网络模型在表层沉积物及其非残渣态组分吸附双酚A研究中的应用
张琛, 刘建林, 胡艳, 高茜, 李鱼
Application of BP Neural Network to the Adsorption of Bisphenol A onto Surfacial Sediments and Their Non-residual Fractions
ZHANG Chen, LIU Jian-lin, HU Yan, GAO Qian, LI Yu
地理科学 . 2010, (3): 435 -440 .  DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2010.03.435